Vedtægter for Brancheforeningen Danske tantramassører og -behandlere.

FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL.
§1
Foreningens navn er: Brancheforeningen Danske tantramassører og -behandlere.
Herefter benævnt Foreningen.

§2
Foreningens hjemsted er: Foreningens hjemsted er til en hver tid Formanden’s adresse.
Foreningens CVR.nr. er 42249726

§3
Foreningens formål er: Foreningens formål er at skabe trygge, etiske rammer for både behandlere og
klienter.
Som medlem af Foreningen forpligter vi os til følgende regler:
Tavshedspligt
Tantrabehandleren/massøren har tavshedspligt i henhold til straffelovens paragraf §152. Oplysninger om
klienten og forløbet må kun viderebringes til andre, med klientens skriftlige tilladelse.
Påklædning
Tantrabehandleren/massøren forbliver påklædt under berøring af klienten. En behandling foregår aldrig i
fuld nøgenhed for behandlerens/massørens vedkommende. Det vil sige at behandleren/massøren altid
som et minimum er iført underbenklæder.
Berøring
Al berøring er envejs. Såfremt klienten ønsker at lære at give erotisk berøring henvises til parsessioner,
hvor klienten medbringer en partner.
Der masseres/berøres aldrig med kønsdele eller oralt.
Håndtering af klienter
Tantrabehandleren/massøren anerkender altid klientens grænser.
Tantrabehandleren/massøren spørger om lov til at berøre, og stopper med at berøre, når klienten
anmoder om dette. Tantrabehandleren/massøren indgår aldrig i en seksuel og/eller romantisk relation
med en klient under en Tantrabehandling/massage og heller ikke i mindst 6 måneder efter behandlingen.
Såfremt der opstår romantiske følelser (forelskelse) fra klient til massør/behandler vice versa, afbrydes
behandlingsforløbet med det samme.
Integritet
Tantrabehandlere/massører/undervisere/studerende er bevidste om den magt, de har i rollen som
udøvere og må ikke udnytte denne til seksuel udnyttelse af klienter. Personer under 18 år tilbydes ikke
intim behandling. De kan kun modtage behandling i form af samtale, coaching og almindelig massage.
Der gives aldrig behandlinger til personer påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.

MEDLEMMER
§4
Enhver, som tilslutter sig Foreningens formål og idégrundlag og som har betalt kontingent til Foreningen,
samt opfylder Foreningens optagelseskrav kan blive medlem af Foreningen.
Medlemmers navn vil fremgå af Foreningens hjemmeside.
Medlemskab er personligt.
Som medlem af Foreningen skal følgende regler følges:
Man skal have et CVR nummer eller være ansat ved et firma med CVR nummer.
Man skal have sin egen hjemmeside, hvor minimum Foreningens fælles etiske regler tydeligt fremgår.
Man skal have sit registrerede navn (ift. folkeregistret) og billede på hjemmesiden.
Foreningens logo skal fremgå af massørens hjemmeside incl link til foreningens hjemmeside.
Man skal være certificeret Tantra Massør eller Behandler fra et af følgende uddannelsessteder: C.H.A.I.,
Livsglædecenteret eller anden dokumenteret uddannelse der modsvarer førnævnte med:

  1. Man skal bevise, at man har givet minimum 30 dokumenteret behandlinger med minimum 2 timers varighed per session.
  2. Man skal være certificeret som tantramassør/tantrabehandler fra et uddannelsessted i Danmark eller udlandet, hvor der er minimum 250 timer undervisning, hvor bl.a. følgende temaer indgår: etik, grænser, projektioner, skygger, dissociation, krisehåndtering, samtaleteknik.

Er du i tvivl, om du opfylder optagelseskravene, så kontakt os for en samtale.

Det er den til enhver tid siddende bestyrelse, som enstemmigt godkender nye medlemmer, og de har ret
til at afvise en ansøger, selvom vedkommende i princippet opfylder minimumskravene.

Man skal selv modtage dokumenteret supervision minimum 4 x årligt.
Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter, beslutninger eller de ovenfor nævnte etiske regler,
som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af Foreningen.
Medlemmer, der er ekskluderet af bestyrelsen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige
medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen med 2/3 majoritet af
de fremmødte stemmeberettigede personer.
Ved eksklusion kan medlemmet søge om genoptagelse efter 2 år.

GENERALFORSAMLING
§5
Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.

§6
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles på mail til samtlige
medlemmer senest 30 dage før.
Kun Foreningens stemmeberettigede medlemmer kan deltage i generalforsamlingen.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Godkendelse af budget
Fastsættelse af kontingent
Eventuelle indkomne forslag
Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
Valg af revisor
Eventuelt
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 skal ved navns underskrift tilstilles et
bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§7
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, og skal
afholdes, når mindst 50% af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom overfor
bestyrelsen.
I sådanne tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er
modtaget af bestyrelsen.
Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§8
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt
indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig, så frem 50% af medlemmerne er fremmødte. Kun
medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.
Et medlem kan afgive stemme via fuldmagt, enten analog eller elektronisk.
Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem.
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

LEDELSE
§9
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første
ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Ved den anden ordinære
generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Der er dermed 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år og 3 på lige år.
Suppleanten er på valg hvert år.
Suppleanten har ikke stemmeret ved bestyrelsesmøderne, men inviteres til at deltage.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for
Foreningens drift.
Administrative opgaver og sekretærfunktionen kan udføres af ikke medlem.

§10
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden
eller næstformanden.
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

HÆFTELSE
§11
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af Foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der
påhviler ikke Foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

REGNSKABSÅR
§12
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling
fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.
Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde
sted, når revisoren ønsker det. Uanmeldt revision foretages mindst en gang årligt.
Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af Foreningens revisor.

VEDTÆGTSÆNDRINGER OG FORENINGENS OPLØSNING
§13
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af Foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af
Foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan
afholdes 5 uger efter.
Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen
vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.
Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende Foreningens opløsning.
Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i
forlængelse af Foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. marts 2021 kl 19.00

tilbage til medlemssidetilbage til tantramassører og -behandlere